SPSS & LISREL

หน้าแรก หรือดูสินค้า

lisrel

การศึกษา
 
» »

ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี

Product Search
Custom Search

SPSS & LISRELเป็นที่ต้องการชม : 199 สภาพ : 100 %
ราคา : -
Special Product
รายละเอียดสินค้า :รับวิเคราะห์ข้อมูล สถิติพื้นฐาน สถิติขั้นสูง SPSS & LISREL

ให้คำปรึกษาก่อนตกลงว่าจ้าง


สถิติทดสอบสมมติฐานระดับ Univariate Data Analysis ได้แก่

            การทดสอบที กรณีกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม (One-sample t-test)
            การทดสอบที กรณีเป็นอิสระจากกัน (Independent sample t-test)
            การทดสอบที กรณีไม่เป็นอิสระจากกัน (Dependent sample t-test)
            การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
            การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two-way ANOVA)
            การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายทาง (Multi-way ANOVA Factorial ANOVA)
            การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA)
            การทดสอบไคสแควร์ (Chi-square test)
 
 
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) เช่น
            Pearson Product Moment Correlation Coefficient: rxy ,
            Partial Correlation: rxy.z
            Multiple Correlation: Ry.xz
            Eta correlation: h
            Point-biserial correlation: rpb
            Biserial correlation: rbis , etc.
            การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis: SRA)
            การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA)

สถิติทดสอบสมมติฐานระดับ Multivariate Data Analysis ได้แก่
            การทดสอบโฮเทลลิ่งทีสแควร์ (Hotelling t2, Two-groups MANOVA)
            การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณทางเดียว (One-way MANOVA)
            การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณสองทาง (Two-way MANOVA)
            การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณทางเดียว (Factorial MANOVA)
            การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุคูณ (MANCOVA)
            การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis)
            การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First-order Confirmatory Factor Analysis)
            การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second-order Confirmatory Factor Analysis)
      การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณพหุตัวแปร (Multivariate Multiple Regression Analysis: MMR)
      การวิเคราะห์จำแนกประเภท (Multiple Discriminant Analysis: MDA)
      การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม (Cluster Analysis)
      การวิเคราะห์โปรไฟล์ (MANOVA with Profile Analysis)
      การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation Analysis: CCA)
      การวิเคราะห์เส้นทางกรณีตัวแปรสังเกตได้ (Path Analysis with observed variables)
      การวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้น (Linear Structural Equation Modeling: SEM

 

รวดเร็วทันใจได้เท่าที่ต้องการ พร้อมให้คำปรึกษาทุกเมื่อหลังจากส่งงานแล้ว
แก้ไข**ฟรี
กรณีส่งงานแล้วอาจารย์ให้แก้ไข (ในส่วนที่วิเคราะห์ให้แล้ว)

ราคา **ขึ้นอยู่กับสถิติที่วิเคราะห์

ติดต่อ  North 081-2888-765

 

 ข้อมูลผู้ประกาศหมายเลข 282372
เพื่อความสุข สงบ การนำข้อมูลใดๆ บนเว็บไปใช้เป็นไปตามข้อตกลงการใช้งาน
(เนื้อหาไม่มีการปรับปรุงหรือเลื่อนประกาศเป็นเวลา 2043 วัน รายการนี้อาจปิดการขายแล้ว)
ติดต่อ : North โทรศัพท์ : 081-2888-765
มือถือ : 081-2888-765 ประเภทโฆษณา : ขาย
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
วันลงหรือแก้ไขประกาศล่าสุด : 26 มิ.ย. 2557 เวลา : 16:11 นาฬิกา ผ่านมา 6 ปี IP : 110.77.136.119
วันเลื่อนประกาศล่าสุด : 26 มิ.ย. 2557 เวลาเลื่อน : 15:28 นาฬิกา ผ่านมา 6 ปี
วันลงทะเบียนครั้งแรก : 18 มี.ค. 2555
เพื่อง่าย รวดเร็ว และประหยัดเวลาติดต่อ เชื้อเชิญท่านแจ้งผู้ขายด้วยว่าพบโฆษณาอันเป็นที่ต้องการนี้จาก ThaiOnlineMarket.COM

ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี

ดูเพิ่มในหมวด

สินค้าธุรกิจบริการ

lisrel

Product Photo Zone

สินค้า 10 อันดับที่อาจเป็นที่ต้องการ
1. คอร์สเรียนภาษาออนไลน์ OnlineLanguage4U ส...
2. รับสอนภาษาอังกฤษฝรั่งเศสชัวโมงละ200บาท.0...
3. คอร์สเรียนภาษาออนไลน์ สอนภาษาจีน ภาษาเกา...
4. คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น JapanOnline4U ตัวต...
5. เรียนภาษาสถาบัน The Campbell Institute i...
6. คอร์ส เรียนฝึกอบรมหลักสูตร พลังจิตใต้สำน...
7. คอร์ส เรียนฝึกอบรมหลักสูตร พลังจิตใต้สำน...
8. คอร์สเรียนฝึกอบรมหลักสูตร Neuro Linguist...
9. คอร์สเรียนฝึกอบรมหลักสูตร พลังจิตใต้สำนึ...
10. รับวิเคราะห์ คีย์ข้อมูล ประมวลผล ด้วย sp...


Product Search
Custom Search
 
» »
       

การศึกษา
ค้นหา

lisrel

SPSS & LISREL